Kvalitetsarbete Olympen

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

På Olympen finns ett gediget och väl förankrat systematiskt kvalitetsarbete. Rektorn styr arbetet och ansvarar för att personal, elever och föräldrar medverkar. Vi försöker hela tiden hitta nya sätt att följa upp och utveckla vår verksamhet. Kvalitetsutvecklingsplanen ligger till grund för det analysarbete som görs fortlöpande under hela läsåret. Det är av största vikt att följa upp elevernas resultat i förhållande till de nationella mål, krav och riktlinjer som finns. Detta ger oss ett bra underlag när vi sedan ska bedöma vilka insatser som behövs för att skapa bättre förutsättningar för elevernas progression.

Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor:
Gunilla Calmesjö Moe
Tel: 073-0880590
E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka
Tel: 0702-444987
E-post: inger.stenbacka@skolhalsan.se