Fritidshem

Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år då de fyller 13 år.

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter och social gemenskap.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära. Den bör utgå från nationella målen och ta hänsyn till elevernas behov, erfarenheter och tänkande, samt anpassas till att elever har olika förutsättningar. Uppdraget handlar bland annat om att stödja elevernas sociala och allmänna utveckling, utvidga och fördjupa deras kunskaper och erfarenheter, samt erbjuda en meningsfull fritid. Eleverna får även träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Betydelsefulla inslag i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. Fritidshemmet har också ett uppdrag att samverka med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevens bästa i ett helhetsperspektiv.

På Olympen så försöker vi hela tiden utveckla vårt fritidshem så eleverna ska ha bästa möjliga förutsättningar för att utveckla det sociala samspelet med andra människor. Vi har lagt stor vikt vid vår personal och att de jobbar med pedagogiska planeringar. Alla har egen planeringstid där aktiviteter ska planeras och sedan genomföras. Det ska finnas en röd tråd mellan de aktiviteter som vi genomför och de styrdokument som finns för skola och fritidshem. På Olympen tycker vi att skola och fritidshem tillsammans ska bidra till elevernas allsidiga utveckling och lärande.

Besöksadress:
Flygelgatan 1
126 28 Stockholm

Postadress:
Olympen Skolor och Förskolor AB
Box 11047
100 61 Stockholm

Expedition:
Telefon: 072-200 77 18

Rektor:
Thomas Schröder
Tel: 072-5216525
E-post: thomas.schroder@olympen.se

Biträdande rektor:
Gunilla Calmesjö Moe
Tel: 073-0880590
E-post: gunilla.calmesjo@olympen.se

Skolsköterska
Inger Stenbacka
Tel: 0702-444987
E-post: inger.stenbacka@skolhalsan.se