Olympen inleder samarbete med Matteappen

Under vårterminen 2018 inledde Olympen Telefonplan arbetet med Matteappen. Idag får alla elever i åk 4-6 digital undervisning via appen.

Räknar matte för hand, fast på en iPad!

Detta är en ny tjänst för grundskolans matematik (åk 3-9) där elever räknar matte för hand, fast på en iPad. Appen förstår vad eleverna skriver och rättar direkt elevernas svar. Eleverna får därmed direkt feedback. Forskning har visat att direkt feedback har en stark positiv korrelation med ökad inlärning. Den direkta feedbacken gör även att elever upplever matematiken som mycket roligare, och ökar därmed deras motivation.
Allt eleverna gör, inklusive deras uträkningar, skickas till deras lärare i realtid. Det möjliggör för lärare att upptäcka kunskapsluckor när de uppkommer, istället för långt senare. Därmed kan lärarna hjälpa eleverna med just de moment de har svårt för, för att därefter kunna gå vidare i kursplanen med vetskap om att nödvändiga förkunskaper uppnåtts hos eleverna. Lärare får också tillgång till material för samtliga årskurser, vilket ökar möjligheten för läraren att individanpassa utmaningen för varje elev. Med Matteappen kan lärare lägga mindre tid på administration och rättning, och mer tid på att hjälpa sina elever nå kunskapsmålen. Under hösten 2016 släpptes den första versionen av Matteappen till svenska skolor. Den har sedan dess använts av flera tusen lärare och elever varje vecka. Samtliga skolor som använt tjänsten i över ett halvår har rapporterat att de har elever som har fått högre betyg i matematik tack vare tjänsten.