Telefonplans skola får årets kvalitetspris

Årets Olympen Award för bästa kvalitetsarbete inom Olympen tilldelas Olympens grundskola vid Telefonplan. Där har man på ett föredömligt sätt lyckats med att implementera det systematiska kvalitetsarbetet. Resultatet är nöjda föräldrar och elever och hög måluppfyllelse.

– I den senaste föräldraenkäten som jag har tagit del av ser vi att 190 av 200 föräldrar ger oss väl godkänt eller mycket väl godkänt som grundskola, säger rektor Thomas Andersson nöjt.

Både enkäten och föräldraråd som hölls nyligen visar att de flesta känner sig mycket trygga med att ha sina barn på Olympen. Stämningen är väldigt god och personalomsättningen är mycket låg.

IMG_72161_webb

Grundligt kvalitetsarbete där alla varit delaktiga

Den positiva responsen beror till stor del på att Olympen Telefonplan har genomgått ett grundligt arbete med att förbättra kvaliteten på alla plan i skolverksamheten, ett arbete som nu också belönas med Olympens egna kvalitetsutmärkelse.

– Jag själv och Skolinspektionen märkte att det fanns vissa förbättringsområden, och därför har vi lagt ner ett enormt arbete på att utveckla kvalitetsarbetet på Telefonplan. Redan nu märker vi att arbetet ger resultat – det går till exempel mycket snabbare för elever med dyslexi och dyskalkyli att få utredning och särskilt stöd, fortsätter Thomas Andersson som nyligen tillträdde som rektor vid Telefonplan.

Snabb hjälp för elever med behov av särskilt stöd

På kort tid har Thomas Andersson och hans medarbetare lagt grunden med att utveckla och förankra nya planer för i princip hela det systematiska kvalitetsarbetet med ny elevhälsoplan, ny kvalitetsutvecklingsplan, ny likabehandlingsplan, ett årshjul för kunskapsprocessen, rutiner för hur lärarnas arbete ska se, nya rutiner kring arbetet för elever med behov av särskilt stöd, handlingsplan för överlämnande när lärare/fritidspersonal slutar, handlingsplan för omdömen och betygssättning och skapat en mall för pedagogisk planering där det blir enklare för rektor att ta del av hur de arbetar mot målen i läroplanen.

– Det är viktigt att vi har lagt en stabil grund som Olympen Telefonplan kan vila på och som gör att elevernas resultat kan följas upp på ett bra sätt. På så sätt kan de fortsätta utvecklas positivt och nå sina mål, understryker Thomas Andersson.

Positiv atmosfär och familjär miljö

Roland Johansson som är vd för Olympen konstaterar också att det grundliga kvalitetsarbetet har gett bra resultat och framhåller särskilt att alla lärare inklusive fritidspersonalen har varit delaktiga under kompetent ledning av den nya rektorn.

– Så snart jag sätter foten på Telefonplan märker jag den positiva atmosfären med trygga elever och en familjär miljö. Vi har engagerade och duktiga lärare där 100 procent av klasslärarna är behöriga. De förtjänar verkligen att bli uppmärksammade med en egen Olympen Award!

Tätt samarbete mellan förskola och skola

Ytterligare ett mått på framgång är att så gott som alla barn från Olympens förskola går vidare till grundskolan som växer vidare underifrån med minst tvåparallelliga klasser. För att underlätta övergången mellan förskola och skola har samarbetet över gränserna fördjupats och utökats. Roland Johansson fortsätter:

– De har utformat ett fantastiskt positivt samarbete med förskolan i samma byggnad för att ge barnen en trygg och naturlig övergång mellan förskolan och grundskolan. Alla hjälps åt! På så sätt får de äldre förskolebarnen tidigt möta den nya personalen på grundskolan. Det ökar tryggheten.

fotolia_21463424_webb

Hälsosam kost och rörelseprofil

Olympen Telefonplan huserar också Olympens egna storkök med egna kockar som förser alla enheter med hälsosam skolmat och mellanmål. Här är också rörelseprofilen väl utvecklad med dans som också är integrerad i svenska- och matematikundervisningen på lektionstid. För den som vill utvecklas vidare inom dans eller fotboll erbjuder skolan en dansprofilklass och en fotbollsprofilklass.